Διεθνείς ειδήσεις εξωσωματική γονιμοποίηση

Längtansresan autobiography (Swedish)

Längtansresan autobiography (Swedish)

Längtansresan : en berättelse om ofrivillig barnlöshet – Danskt bandSvenska, 2019

Längtansresan är en självbiografisk roman om ofrivillig barnlöshet. Det är en berättelse om en sorg som aldrig tar slut, om ett utanförskap som är svårt att förstå för alla som har barn och om att leva med en längtan som dagligen gör sig påmind.

Boken tar dig med på en personlig och mödosam resa genom ett liv som inrättas efter menscykeln, och där hormoner, starka mediciner och resor till en klinik utomlands blir vardag. Du får följa Emelie genom flera IVF-försök, upprepade missfall, immunologisk utredning hos Life Clinic i Aten, äggdonationsförsök och en tröstlös väntan på barnet som aldrig kommer.

Gränserna för hur långt hon är beredd att gå förskjuts hela tiden och känslor som ilska, avund och bitterhet hotar att ta över. Men det är också en berättelse om mod, envishet och ett hopp som vägrar att låta sig slås ner.”

 

Längtansresan is an autobiography about being involuntary childless. It’s a story about a sorrow without ending, about an alienation that is difficult to understand for everyone who has children and about living with a constant longing.

The book takes you on a personal journey through a life that is arranged after the menstrual cycle and where hormones, medications and travels to a clinic abroad becomes normal. The reader will follow Emelie through several IVF-attempts, repeated miscarriages, immunological investigation at Life Clinic in Athens, egg donation attempts and an endless waiting for the child that never comes…until 2020…

The limits for how far Emelie is prepared to go are pushed forward and feelings like anger, envy and bitterness is threatening to take over. But it is also a story of courage, persistance and a strong hope that will never die.

This books is available from via online book stores in Sweden or you can find it here: https://emelieljungberg.se
(Currently only available in Swedish)

 

Life Clinic logo blog
Keeping you in touch

Our blog is our opportunity to keep you informed about what we're doing at Life Clinic, including our latest news and background stories.

We also explore topical IVF and reproductive immunology news from around the world.
Social Networks

Stay in touch!

Call Now Button